četrtek, 13 junija, 2024
HomeTrbovljeGradnja nove razdelilne transformatorske postaje v Trbovljah

Gradnja nove razdelilne transformatorske postaje v Trbovljah

V Trbovljah že nekaj časa potekajo dela izgradnje razdelilne transformatorske postaje Vodenska. Novo nastajajoči objekt sodi v sklop prehoda območja Trbovelj na 20kV napetostni nivo. Funkcijo stare postaje Vodenska je prevzela začasna mobilna razdelilna postaja mobilna Vodenska. Kontejnerska mobilna razdelilna postaja služi  kot začasna do izgradnje nove. Nastajajoča razdelilna transformatorska postaja prinaša določene izboljšave in novosti. Izboljšale se bodo napetostne razmere obstoječim uporabnikom distribucijskega omrežja, omogočeno bo povečanje električne priključne moči in priključevanje novih uporabnikov.

Nova RTP je zasnovana na osnovi razpoložljivih površin, zgradba 110 kV in 20 kV stikališča s komandnimi prostori in s transformatorjem pa tako, da tvorita zaključeno celoto v ograjenem območju. Nova RTP bo daljinsko voden objekt brez posadke in bo radialno vključena v 110 kV elektroenergetski sistem Slovenije. Vključitev bo izvedena iz RTP Potoška vas z dvosistemskim daljnovodom  Vodenska – Potoška vas. En sistem bo obratoval na 110 kV, drugi pa na 20 kV napetostnem nivoju. Električno napajanje RTP bo izvedeno iz lastnega vira transformatorja lastne rabe. Ureditev naprav na platoju je podrejeno tehnološkim zahtevam vsebine, za katere bo RTP zgrajen. Z izgradnjo novega objekta se bo uredila in ozelenila tudi okolica. Obstoječa ograja in vhodi v območje RTP se ne spreminjajo. Celoten nov objekt s 20 kV stikališčem, s komandnimi prostori in 110 kV stikališče ne bodo presegali gabaritov obstoječega objekta. Izgradnja objekta RTP Vodenska sicer poteka v dveh fazah. Prva faza za obratovanje 20 kV stikališča s pripadajočo opremo, katere predviden zaključek gradnje je bil leta 2020, druga faza pa za obratovanje 110 kV stikališča s pripadajočo opremo.

Tekst in slika: Roman Turnšek

Oglas

Popularno