petek, 21 junija, 2024
HomeKronikaKanalizacija pripravljena na priklop prvih uporabnikov

Kanalizacija pripravljena na priklop prvih uporabnikov

11. april 2022 – Več kot 2 kilometra novega kanalizacijskega omrežja ter dodatno črpališče so pridobili v Trbovljah iz naslova projekta »Čiščenje in odvajanje komunalne odpadne vode v porečju Save – Občina Trbovlje«. Projekt sta poleg Občine Trbovlje sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija.

Občina Trbovlje ima zgrajeno centralno čistilno napravo, kljub temu pa komunalne odpadne vode iz določenih, predvsem bolj oddaljenih območij niso dotekale vanjo. Priključenost je bila v Trbovljah v predmetni aglomeraciji ID 7540 Trbovlje pred izvedbo projekta 97,77 odstotna, po zaključenem projektu pa je na javno gospodarsko infrastrukturo priključenih 98,82 odstotkov vseh priključenih enot.  Z izgradnjo dodatnih nekaj več kot 2200 metrov javne kanalizacije se bo v sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda priključilo 173 PE oziroma 51 različnih objektov, skupno pa je v Trbovljah tako že 16.263 priključenih uporabnikov.

Cilji projekta:

·        Večja priključenost objektov na javno kanalizacijsko omrežje.

·        Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.

·        Boljše stanje okolja.

V Trbovljah je zgrajena centralna čistilna naprava vključno s primarnim in sekundarnim kanalizacijskim sistemom ter potrebnimi tehnološkimi objekti. Kljub temu pa komunalne odpadne vode iz razpršenih in lokacijsko oddaljenih naselitvenih območij ne dotekajo v centralno čistilno napravo. Individualni stanovanjski objekti na teh območjih odvajajo odpadne vode preko pretočnih greznic v bližnje površinske odvodnike, grape ali ponikovalnice. Predhodnega čiščenja za vode v odvodnikih ni.

»Zadovoljni smo, da smo projekt zaključili še pred rokom in da smo s tem obkljukali še en pomemben mejnik na poti v čistejše okolje in ugodnejše bivanje v Občini Trbovlje,« je ob zaključku projekta dejala županja Občine Trbovlje Jasna Gabrič in se zahvalila vsem prebivalcem, ki so bili potrpežljivi in strpni v času gradbenih del.
 
V mesecu februarju 2022 so izvajalci, družba AGM Nemec, zaključili z gradbenimi deli in dober mesec kasneje pridobili vsa potrebna dovoljenja.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Oglas

Popularno