nedelja, 23 junija, 2024

SPLOŠNI POGOJI VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV V DRUŽBI ETV,d.o.o.

 1. UVOD
  Družba ETV, d.o.o., s sedežem v Loke pri Zagorju 22, Kisovec (v nadaljevanju: ETV), z
  namenom varovanja zasebnosti naročnikov, uporabnikov storitev, kupcev in vseh drugih oseb,
  katerih podatke zbira in obdeluje (v nadaljevanju: posamezniki), s temi splošnimi pogoji v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Uredba) ter veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (s spremembami in dopolnitvami) opisuje politiko varovanja osebnih podatkov, navaja vrste, trajanje hrambe, namen in pravice posameznikov v zvezi z osebnimi podatki in njihovo obdelavo ter dopolnjuje obstoječe splošne in posebne pogoje iz posameznih dejavnosti ETV. Ti splošni pogoji veljajo za vse primere, ko ETV nastopa kot upravljavec osebnih podatkov posameznikov. Smiselno enako se uporabljajo tudi za obdelavo podatkov uporabnikov, ki so pravne osebe oziroma poslovni subjekti.
 2. UPRAVLJAVEC IN POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO PODATKOV
  Upravljavec osebnih podatkov posameznikov, ki se zbirajo in obdelujejo v skladu s temi splošnimi pogoji, je ETV,d.o.o., Loke pri Zagorju 22, 1412 Kisovec, e-naslov: televizija@etv-hd.si, tel.št. 03/56-57-150. Opravljanje dejavnosti ne zajema rednega in sistematičnega spremljanja posameznikov, zato za te dejavnosti ETV ni imenoval posebne pooblaščene osebe za varstvo podatkov, posamezniki pa lahko svoja vprašanja oziroma zahtevke v zvezi z varstvom pravic iz Uredbe pošljejo na naslov ETV,d.o.o, Loke pri Zagorju 22, 1412 Kisovec, oziroma na elektronski naslov televizija@etv-hd.si.
 3. NAMEN IN PRAVNA PODLAGA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV
  ETV osebne podatke posameznikov obdeluje na podlagi pogodbe, zakona, zakonitega interesa in/ali na podlagi soglasja posameznika.
  3.1. OBDELAVA NA PODLAGI POGODBE
  ETV osebne podatke uporablja za sklepanje pogodb in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti iz
  pogodbenih razmerij z posamezniki. Namen obdelave osebnih podatkov je razviden tudi iz pogodbe in drugih dokumentov, ki urejajo posamezno pogodbeno razmerje. ETV bo pri obdelavi osebnih podatkov za potrebe izvajanja pogodbe obdeloval le tiste osebne podatke, ki so potrebni za sklenitev in izvajanje pogodbe ter izpolnitev pogodbenih obveznosti.
  ETV pri zagotavljanju posameznih storitev osebne podatke obdeluje za namene, opredeljene v
  pogodbah in pogojih uporabe posamezne storitve. V primeru sprememb ali uvajanju novih storitev bo ETV glede na potrebe ustrezno posodobil te splošne pogoje ali spremenil obstoječe pogodbe ali pogoje oziroma sklenil ali sprejel nove pogoje. V okviru uveljavljanja pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti ETV obdeluje osebne podatke posameznikov za naslednje namene:
 • identifikacija posameznika,
 • priprava ponudbe in sklenitev pogodbe,
 • dobava storitev ali opreme,
 • dostava opreme in/ali dokumentacije na dom,
 • obveščanje o spremembi zakonodaje na določenem področju ali spremembi prodajnih
  pogojev,
 • izvajanje sprememb naročniškega ali drugega pogodbenega razmerja,
 • obračunavanje storitev,
 • pošiljanje e-računov,
 • reševanje morebitnih tehničnih težav, ugovorov ali reklamacij posameznikov,
 • pošiljanje obvestil posameznikom v zvezi z izvajanjem naročniškega ali drugega pogodbenega
  razmerja,
 • izvajanje morebitnih postopkov izterjave, prodaja terjatev, ter
 • za druge namene, potrebne za izvajanje ali sklepanje pogodbenega razmerja med EVJ in
  posameznikom.
  ETV za namene, določene v tej točki, obdeluje naslednje podatke posameznikov:
 • ime in priimek za fizične osebe/firmo in organizacijsko obliko za pravne osebe,
 • naslov/sedež posameznika,
 • davčno številko ali EMŠO za fizično osebo ter davčno in matično številko za pravno osebo,
 • na željo posameznika kontaktno telefonsko številko,
 • na željo posameznika naslov elektronske pošte,
 • na željo posameznika akademski, znanstveni ali strokovni naziv

4. OBDELAVA NA PODLAGI ZAKONA
Poleg obdelave osebnih podatkov, potrebnih za sklepanje in izvajanje pogodbe, ETV obdeluje osebne podatke tudi v primerih, določenih z zakonom (npr. za namen obračunavanja storitev, izdajo računov, izterjavo). Osebni podatki oziroma kategorije osebnih podatkov, ki jih ETV obdeluje na podlagi zakonov, so opredeljeni v pogodbah in pogojih uporabe posamezne storitve. V primeru sprememb ali uvajanja novih storitev bo ETV glede na potrebe in v skladu z zakoni ustrezno posodobil te splošne pogoje ali spremenil obstoječe pogodbe ali pogoje oziroma sklenil ali sprejel nove pogoje.
5. OBDELAVA NA PODLAGI ZAKONITEGA INTERESA
ETV lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katere si prizadeva ETV ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine
posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. Kadar gre za nadaljnjo uporabo podatkov, zbranih o posamezniku, ETV opravi presojo skladno z Uredbo. V zakonitem interesu ETV je, da osebne podatke posameznikov uporablja z namenom, da izboljša, prilagodi, spremeni, personalizira ali drugače izboljša svoje storitve, za zaznavo in preprečevanje prevar, za pošiljanje sporočil, ki bodo posamezniku v korist, ter za analizo učinkovitosti marketinške komunikacije. ETV ima zakonit interes podatke do preteka zakonitega roka hrambe anonimizirati oziroma agregirati in nadalje uporabljati za analize in raziskave za potrebe trženja, načrtovanja omrežja in podobno. Drugi zakoniti interesi lahko vključujejo uveljavljanje zahtevkov ali obrambo pred zahtevki v upravnih in sodnih postopkih.
ETV lahko v primeru suma zlorab v primernem in sorazmernem obsegu obdeluje podatke o
posameznikih za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab ter lahko, če je to primerno, te podatke posreduje tudi drugim poslovnim partnerjem, policiji, državnemu tožilstvu ali drugim pristojnim organom. Za namen preprečitve prihodnjih zlorab oziroma prevar se podatki o zgodovini ugotovljenih zlorab oziroma prevar v povezavi s posameznikom, lahko hranijo še pet let po prenehanju poslovnega razmerja.
6. OBDELAVA NA PODLAGI SOGLASJA
S podajo soglasja se posameznik strinja, da lahko EVJ obdeluje osebne podatke ali kategorije osebnih
podatkov, ki jih ima o posamezniku, in ki so navedeni/e v soglasju. To lahko vključuje podatke, ki jih posameznik ETV poda ob sklepanju in izvajanju pogodbenih razmerij ter podatke o nakupih blaga in uporabi storitev ETV (npr. vendar ne izključno: podatki iz vlog, ponudb, pogodb in drugih
dokumentov, vključno s podatki o naročenih/želenih storitvah). ETV bo osebne podatke na podlagi
soglasja obdeloval le za namene, za katere je soglasje podano. Soglasje se lahko na primer nanaša na obveščanje o novostih v ponudbi in storitvah, statistične obdelave, izvajanje tržnih raziskav, pošiljanje oglasnih gradiv, pošiljanje e-računov. Obveščanje se izvaja po navadni pošti ali preko podanega elektronskega naslova. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svoje soglasje kadarkoli umakne oziroma spremeni na enak način, kot je bilo soglasje dano ali na drug način, kot ga opredeli ETV, pri čemer si ETV pridržuje pravico do identifikacije stranke.
Preklic soglasja lahko posamezniki podajo pisno na naslov: ETV d.o.o., Loke pri Zagorju
22, 1412 Kisovec, osebno z oddajo pisne vloge na sedežu družbe ali z oddajo pisne vloge po elektronski pošti na naslov televizija@etv-hd.si. Umik oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja. Veljavno je zadnje podano soglasje posameznika, ki ga prejme ETV. Možnost preklica soglasja na predstavlja odstopnega upravičenja v poslovnem razmerju posameznika z ETV. Soglasje lahko da eden od staršev, rejnik ali skrbnik za mladoletnega otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo soglasja ne more podati sam. Takšno soglasje bo veljalo, dokler ga eden od staršev, rejnik ali skrbnik oziroma otrok sam, ko skladno z veljavno zakonodajo to pravico pridobi, ne prekliče ali spremeni.

7. POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV TRETJIM OSEBAM IN V TRETJE DRŽAVE
ETV osebnih podatkov posameznikov ne posreduje tretjim osebam, razen:

 • zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom ETV (npr. klicni center, tiskar računov, skrbniki in vzdrževalci ITsistemov, dostavne službe, izvajalci montaž na terenu, izvajalci podpornih storitev pri prodaji
  na daljavo);
 • po potrebi državnim organom na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve za potrebe
  vodenja konkretnega postopka. ETV praviloma ne iznaša ali posreduje osebnih podatkov posameznikov v tretje države ali mednarodne organizacije. V primerih, v katerih so poslovni partnerji ETV ali njihovi pogodbeni obdelovalci podatkov iz tretjih držav in pri zagotavljanju njihovih storitev ETV ali posameznikom lahko pride do obdelave osebnih podatkov, ETV to omogoči ob upoštevanju pogojev, ki jih za to določa Uredba – še posebej z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov v skladu z Uredbo (kar lahko vključuje sklenitev ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali druge zaščitne ukrepe, predvidene z Uredbo).
  Pri določenih storitvah se osebni podatki posameznikov zaradi same narave in uporabe storitve lahko posredujejo v tretje države (npr. uporaba spletnih storitev iz tretjih držav)

8.ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV
ETV osebne podatke hrani in obdeluje za čas veljave pogodbenih razmerij, do ureditve in izpolnitve pogodbenih obveznosti, do popolnega poplačila ali zastaranja vseh terjatev, ali za čas, za katerega je uporabnik podal soglasje (velja v primeru, če je rok hrambe daljši od prej navedenih). Za vsa poslovna razmerja velja, da mora ETV v skladu z davčnimi in finančnimi predpisi, ter zakonodajo in standardi, ki urejajo računovodenje, vodenje poslovnih knjig in hrambo
dokumentacije, hraniti račune in podporno dokumentacijo ter podatke še deset let od zaključka leta, na katerega se poslovni dogodek nanaša. Tako ETV račune in z njimi povezane obračunske podatke ter podatke o posameznikih hrani še največ deset let od preteka leta, na katerega se nanaša račun. ETV bo navedene podatke uporabljal za izpolnjevanje zakonskih obveznosti ter za namene morebitnega uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov, ki lahko izhajajo neposredno iz razmerja med posameznikom in ETV, pa tudi iz razmerij med ETV in tretjimi osebami. Po poteku obdobja hrambe se podatki zbrišejo, uničijo oziroma blokirajo, razen če zakon za posamezno vrsto podatka določa drugače. V primeru, da ETV osebne podatke anonimizira tako, da jih ni več možno povezati z določeno osebo, jih lahko hrani in obdeluje brez omejitve roka hrambe. Osebne podatke, ki jih ETV pridobi na podlagi soglasja posameznika, bo hranil in uporabljal toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, za katerega so bili podatki obdelovani oziroma do preklica soglasja posameznika. V primeru prejema zahteve za izbris ali omejitev obdelave bo ETV zahtevo izvršil tako, da bo obdelavo podatkov omejil samo na namene, določene z zakonom oziroma za morebitno uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

9. PRAVICE POSAMEZNIKOV
ETV sprejema zahteve v zvezi s pravicami Posameznika na elektronski naslov televizija@etv-hd.si ali po pošti na naslov ETV d.o.o., Loke pri Zagorju 22, 1412 Kisovec. Kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, se informacije, kadar je mogoče, zagotovijo z elektronskimi sredstvi, razen če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne zahteva drugače. Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko Etv zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko podjetje ETV:

 • zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja
  informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali
 • zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.
  ETV posameznikom omogoča naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:
  a) pravico do vpogleda,
  b) pravico do popravka,
  c) pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«),
  d) pravico do omejitve obdelave,
  e) pravico do prenosljivosti podatkov,
  f) pravico do ugovora,
  g) pravico do preklica soglasja.
  a) PRAVICA DO VPOGLEDA
  Posameznik ima pravico do seznanitve s tem, ali se osebni podatki obdelujejo ali ne in v primeru, da se osebni podatki obdelujejo, pravico do vpogleda v osebne podatke, skupaj z določenimi dodatnimi informacijami. Dodatne informacije obsegajo podrobnosti namena obdelave, kategorije osebnih podatkov, ki se obdelujejo, in prejemnike osebnih podatkov. V primeru, da to ne vpliva na pravice in svoboščine tretjih oseb, bo ETV posamezniku posredoval kopijo njegovih osebnih podatkov, pri čemer sme v primeru neutemeljenih zahtev (npr. če mine manj kot 6 mesecev od zadnje zahteve, razen v primerih, če je taka zahteva glede na okoliščine utemeljena) obračunati strošek posredovanja osebnih podatkov v skladu s cenikom storitev ETV za storitev Izpolnitev ponavljajoče zahteve za posredovanje osebnih podatkov.
  b) PRAVICA DO POPRAVKA
  Posameznik ima pravico do popravka netočnih osebnih podatkov in, če je to primerno glede na
  namen obdelave, do dopolnitve nepopolnih podatkov.
  c) PRAVICA DO IZBRISA
  V določenih okoliščinah ima posameznik pravico do izbrisa osebnih podatkov brez nepotrebnega
  odlašanja, in sicer v primeru, ko:
 • osebni podatki niso več potrebni za namen, za katerega so bili zbrani ali se drugače
  obdelujejo;
 • posameznik umakne soglasje za obdelavo osebnih podatkov za podatke, ki se obdelujejo na
  podlagi soglasja;
 • posameznik nasprotuje obdelavi osebnih podatkov za namen neposrednega trženja na
  podlagi legitimnega interesa obdelovalca;
 • če obdelava osebnih podatkov poteka brez ustrezne podlage.
  Ne glede na zahtevo po izbrisu, ETV ni dolžan izbrisati osebnih podatkov, če je obdelava takih
  osebnih podatkov potrebna za izvrševanje pravice do svobode izražanja in sprejemanja
  informacij, za zagotavljanje skladnosti s pravnimi obvezami ali v primeru, ko je obdelava potrebna za vzpostavitev, izvrševanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
  d) PRAVICA DO OMEJITVE OBDELAVE
  Posameznik ima pravico do omejitve obdelave osebnih podatkov za podatke:
 • za katere izvršuje pravico do popravka,
 • ki se obdelujejo brez ustrezne podlage, vendar posameznik zanje ne zahteva izbrisa,
 • če ETV osebnih podatkov ne obdeluje za v 3. točki navedene namene, vendar posameznik
  take podatke potrebuje za vzpostavitev, izvrševanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
  V navedenih primerih bo ETV osebne podatke hranil, vendar jih ne bo drugače obdeloval, razen v primeru izrecnega soglasja ali za namene, ko je obdelava potrebna za vzpostavitev, izvrševanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaščito pravic tretje fizične ali pravne osebe ali zaradi razlogov prevladujočega javnega interesa.
  e) PRAVICA DO PRENOSLJIVOSTI
  Posameznik ima pravico, da osebne podatke, ki jih je posredoval ETV, prejme v strukturirani,
  splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, ter da te podatke posreduje drugemu upravljavcu,
  ne da bi ga ETV, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar:
 • obdelava temelji na privolitvi posameznika ali pogodbi, in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.
  f) PRAVICA DO UGOVORA
  Posameznik ima pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na
  zakonitih interesih, za katere si prizadeva ETV ali tretja oseba. ETV preneha obdelovati osebne
  podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in
  svoboščinami posameznika, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar
  se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik pravico, da
  kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja. Kolikor
  neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane
  osebne privolitve.
  g) PRAVICA DO PREKLICA SOGLASJA
  Posameznik ima v primeru, ko je podlaga za obdelavo osebnih podatkov izrecno soglasje,
  kadarkoli umakniti tako soglasje. Umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih
  podatkov pred umikom, prav tako pa prenehanje razmerja ne vpliva na veljavnost izrecnega
  soglasja za obdelavo osebnih podatkov.
 1. PRAVICA DO PRITOŽBE NADZORNEMU ORGANU
  Posameznik ima pravico vložiti pritožbo nadzornemu organu za področje varovanja osebnih podatkov v državi EU, kjer ima posameznik stalno prebivališče, zaposlitev ali organu države, kjer zatrjuje kršitev. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.
 2. KONČNE DOLOČBE
  Poleg teh splošnih pogojev obdelavo podatkov v okviru posameznega pogodbenega razmerja urejajo tudi pogodba in pogoji, ki dodatno urejajo posamezno pogodbeno razmerje.
  S 25. 5. 2018 se je pričela uporabljati Uredba, v pripravi in postopku sprejemanja pa je tudi nov Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). Ta politika zasebnosti je oblikovana v skladu z Uredbo in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Morebitne spremembe teh splošnih pogojev bodo objavljene na www.etv-hd.si in so na voljo na sedežu upravljavca osebnih podatkov.