petek, 21 junija, 2024
HomeHrastnikSodišče na 1. stopnji zavrnilo predlog občin solastnic in Ceroza

Sodišče na 1. stopnji zavrnilo predlog občin solastnic in Ceroza

Iz Občine Trbovlje so nam sporočili, da je sodišče na 1. stopnji zavrnilo predlog občin Litija, Zagorje ob Savi, Hrastnik in Radeče ter Ceroza za izdajo odredbe, s katero bi se Občini Trbovlje prepovedalo vožnjo mešanih komunalnih odpadkov na deponijo v Celje. Tako, tudi s potrditvijo sodišča, še vedno vozijo smeti na predelavo in odlaganje v Celje.

Zapisali so še:

Verjamemo, da je bila ta odločitev Občine Trbovlje o odvažanju odpadkov drugam več kot pravilna, kar potrjuje tudi izjava direktorja Ceroza, da je na deponiji Ceroza prostora za odpadke samo še za dve do tri leta in se bo v vsakem primeru torej treba začeti pogovarjati o zapiranju in sanaciji deponije Unično.

Žal nam je, da dogovor s solastnicami podjetja Ceroz ni bil sklenjen in da so občine (Hrastnik, Litija, Zagorje ob Savi in Radeče) vložile tožbo zoper Občino Trbovlje. Zaradi tega se tako odločitve selijo na ljubljansko sodišče. Glede na kompleksnost zadeve in predviden dolgoročni proces odločanja sodišča, smo zaradi lažje koordinacije in bližine sodišča ter v dogovoru z dosedanjo odvetnico, pooblastili drugo odvetniško družbo, ki nas sedaj v zadevi Ceroz zastopa.  

Občina Trbovlje se je še vedno, tako kot smo že večkrat zapisali, pripravljena pogovarjati z občinami solastnicami in Cerozom, in še vedno upamo, da bomo skupaj dosegli rešitev, ki bo sprejemljiva za vse vpletene.

—————————————

Predhodna novica z dne 16.2.2021

V CEROZ-u ni več skupnega interesa vseh petih občin ustanoviteljic

Prejeli smo odziv županje občine Trbovlje na trditve županov soustanoviteljic družbe Ceroz, podane dne, 10. 2. 2021 ter pojasnilo občanom, katerega v nadaljevanju objavljamo v celoti :

Z žalostjo in zgroženostjo smo prebirali očitke ter obsodbe, ki so jih župani izlili javnosti na novinarski konferenci dne 10. februarja 2021. Ne bomo se spuščali na nivo žaljivega, predvsem pa osebno nastrojenega komuniciranja, kot so to storili nekateri župani, družbeniki družbe Ceroz, saj takšna komunikacija ni primerna za človeka na takšni poziciji. Prav tako ne bomo dolgovezili, temveč bomo odgovorili zgolj z argumenti in dokazi. Obsojati nekoga, da laže, hkrati pa navesti zgolj nekaj pavšalnih trditev brez argumentov in dokazov, je nič drugega kot osebna diskreditacija, ki so si jo dopustili nekateri izmed županov omenjene novinarske konference in je daleč od zglednega konstruktivnega, kulturnega dialoga.

IZPOLNILI BOMO SVOJE OBVEZE, KOT SMO ŽE VEČKRAT ZAPISALI

Občina Trbovlje je ves čas aktivno sodelovala na pogovorih o dogovoru o prekinitvi sodelovanja, velikokrat bila sama pobudnica takšnih srečanj z namenom, da bi se stvari čim prej rešile. Žal pa so namere druge strani bile povsem drugačne, kar sklepamo glede na izjave omenjene novinarske konference. Ponavljanje vedno enega in istega predloga, brez možnosti približevanja v dogovorih, navajanje želja in pogojev, ki so bili nerealni, je tisto, zaradi česar so pogovori obstali na mrtvi točki. Ne držijo trditve, da Občina Trbovlje ne želi sodelovati pri sanaciji, prav tako ne držijo trditve, da ne bi poskrbeli za svoj del RDF-a, kar smo jim sporočili večkrat tudi pisno. To je razvidno in dokazljivo iz naših dopisov z dne 30. 9. 2020, 9. 12. 2020, 15. 1. 2021 ter tudi iz zadnjega dopisa z dne 19. 1. 2021. Ta dopis, kot dokaz naših trditev, prilagamo k tej izjavi za javnost. Iz dopisa je povsem lepo razvidno, da so župani na novinarski konferenci navajali stvari, ki so daleč od resnice. Iz dopisa pa je tudi razvidno, da Občina Trbovlje ne bo pristajala na izsiljevanja in sklepanje dogovorov, ki so za lokalno skupnost in njene občane škodljivi.  

O DOBREM MEDREGIJSKEM SODELOVANJU

Občina Trbovlje je svoje obveznosti v regijskih projektih vedno izpolnila, se držala rokov, opravila svoje delo korektno in v skladu z zakonodajo in na način, da je svoje namere vedno pravočasno povsem odkrito obelodanila tudi vpletenim. Tako Občina Trbovlje vseskozi skrbi za delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje, sodeluje pri delovanju RRA Zasavje (dala je soglasje za imenovanje direktorja …), sodeluje pri delovanju Zasavskih lekarn … Se pa na primer sprašujemo, zakaj nas ostali župani in direktor Ceroza niso obvestili o ponudbi za sodelovanje, ki so jo dobili od družbe, ki se prav tako ukvarja z ravnanjem in odlaganjem odpadkov? Zakaj smo bili s ponudbo seznanjeni le od predstavnice te konkurenčne družbe potem, ko je bila prepričana, da so nas z njo seznanili že ostali župani?  Te informacije nam direktor in župani kot največjemu solastniku Ceroza do danes še vedno niso predali. Torej nam ni jasno kako naj bi v tej zgodbi dobro sodelovali, če nam prikrivajo informacije in načrte, organi kot so skupščina in svet Ceroza pa niso bili sklicani že več mesecev. Občina Trbovlje je na 3. redni seji občinskega sveta, dne 19. 3. 2019 sprejela prvi sklep, iz katerega je razvidna namera po drugačni ureditvi javne službe ravnanja in odlaganja odpadkov. Od marca 2019 dalje so torej občine solastnice Ceroza in družba vedeli, da bo Občina Trbovlje odpadke vozila na drugo lokacijo in skoraj dve leti je bilo dovolj časa, da se vodstvo družbe prilagodi na razmere oz. da dosežemo dogovor.

O PRIHODNOSTI CEROZA IN VLOGI VODSTVA CEROZA

Se pa vedno znova in znova sprašujemo, glede na besede ostalih županov, kako zelo se trudijo glede Ceroza, kaj je bilo narejenega v skoraj dveh letih od naše najave odhoda? Ali je vodstvo Ceroza torej našlo morda strateškega partnerja? Ali je vodstvo Ceroza našlo partnerja s katerim bi nadomestili pripeljano količino smeti? Ali je vodstvo Ceroza v skoraj dveh letih uspelo pripraviti strateški načrt, kako voditi podjetje in ga prilagoditi napovedanemu odhodu? Glede na vse podane izjave v zadnjih dneh si upamo trditi, da ne. In da je bil večji del energije vložen v smeri Trbovelj, kako Trbovlje očrniti, kako Trbovljam naprtiti vse možne vzroke za dano situacijo z namenom, da se pozornost od dejanskih težav in iskanja konkretnih rešitev preusmeri v Trbovlje. Občina Trbovlje bi in bo kot solastnica družbe Ceroz vedno podprla dobre projekte, ki ne bodo v škodo podjetju in ustanoviteljicam. A žal takšnih predlogov na skupščini podjetja in svetu Ceroza v zadnjih dveh letih ni bilo.

O SKLEPU SODIŠČA O IZSTOPU

Višje sodišče v svojem sklepu ni navedlo, da po družbeni pogodbi ni možno izstopiti, kot to določa 23. člen, ampak je glede pogojev menilo, da za ugotavljanje navedenih pogojev ni določeno oz. ni določen organ, ki naj navedene pogoje tudi ugotavlja. Navedeno je sicer z naše strani nedopustno, saj sodišče posega v pogodbeni odnos med strankami glede možnosti izstopa. Sodna praksa v zvezi z izstopom pa je jasna, sodišče lahko zgolj presoja ali so izpolnjeni pogoji na podlagi Zakona o vpisu v sodni register in pogoji glede na Uredbo, ki določa tudi pogoje za izstop, ne more pa se spuščati v dogovorjene pravice družbenikov tudi glede izstopa. Sodišče je v tem primeru, kljub zgoraj zapisanim dejstvom in sodni praksi, to vseeno storilo in s tem poseglo v dogovorjene pravice družbenikov. Občina Trbovlje ni vložila pritožbe, saj so postopki predolgotrajni in bi bili končani bistveno pozneje, ko bi/bodo zadeve na Cerozu že spremenjene. Zato tudi učinek takšne pritožbe ne bi bil smotrn oz. ne bi imel učinka.

O KOREKTNEM IN ODGOVORNEM RAVNANJU

Občina Trbovlje bo prevzela svoj delež odgovornosti, vendar nič več kot to. Občina Trbovlje ni bankomat za Ceroz in ne kogarkoli drugega. Korektno in odgovorno bomo ravnali tudi tokrat brez žalitev in očitkov, kot so to storili ostali župani, kar vsekakor ne vodi v smer dobrega medsebojnega sodelovanja, ki ga radi poudarjajo. Nikoli nismo nikogar žalili v svojih izjavah glede Ceroza in ne kako drugače diskreditirali, zato tega ne bomo počeli niti tokrat. Navkljub vsem žalitvam in lažem, ki so jih nad Občino Trbovlje, predvsem pa nad menoj kot županjo, izlili ostali župani. Odločitev o izstopu je odločitev občine in ne zgolj ene osebe, torej ne samo županje. Je odločitev, ki temelji na dokumentih, na mnenjih ljudi, ki so strokovnjaki na določenih področjih in na odločitvi tudi občinskega sveta z zavedanjem, da prevzemamo tudi svoj del odgovornosti, ki bi jo v vsakem primeru ne glede na to, ali tja vozimo odpadke, saj smo še vedno solastniki. O vsem ostalem pa si preberite v priloženem dopisu, ki je bil poslan vsem ostalim občinam v mesecu januarju kot zadnji izmed številnih takšnih dopisov v zadnjem obdobju. Še vedno pa na ta dopis nismo prejeli odgovora, niti nismo prejeli konkretnega predloga oz. predloga sporazuma rešitve situacije, ki naj bi ga pripravili solastniki (z našim predlogom se namreč niso strinjali), kljub temu, da je bilo to dogovorjeno na zadnjem sestanku, dne 5. 1. 2021.

ZA KONEC ŠE POJASNILO OBČANOM OBČINE TRBOVLJE

Marca 2019 je Občinski svet Občine Trbovlje sprejel sklep, da se začnejo postopki izstopa iz družbe Ceroz. Sklep je bil sprejet zaradi vsega dogajanja in zavajanja v zvezi z družbo in stanjem v njej. Od marca 2019 do septembra 2020 se ostale občine solastnice z nami niso želele pogajati oz. pogovarjati o našem izstopu in ureditvi medsebojnih razmerij. Ti pogovori so se začeli šele septembra 2020. In od takrat dalje občine solastnice vztrajajo na svojem predlogu, ki so ga podale 15. 9. 2020 in, ki je za Občino Trbovlje žal nesprejemljiv. Ne temelji namreč na realnih osnovah in dejstvih niti ni skladen s predpisi. Kljub temu smo se do sredine januarja 2021 trudili, da bi dosegli dogovor, ki bi bil sprejemljiv za vse. Vendar žal ostale občine od svojega stališča niso odstopile. Tako smo bili torej primorani sprejeti odločitev kam z odpadki – jih še vedno voziti na Ceroz ali skleniti koncesijsko razmerje z družbo Simbio? Na podlagi sklepa občinskega sveta je bila sprejeta odločitev, da se odpadke vozi v Celje. Zakaj? Zato ker:

–        Imajo naši občani tako rešeno to službo za obdobje 20 let (po medobčinski pogodbi, bi odpadke na Ceroz lahko vozili samo še do konca leta 2021 oz. tudi, če bi se to obdobje podaljšalo, je sam direktor Ceroza izjavil, da je na Cerozu prostora le še za 5 let).

–        Ker ima Simbio že dalj časa eno najnižjih cen omenjene storitve in bodo cene, kljub stroškom prevoza, za naše občane še vedno nižje, kot če bi se odpadki še vedno vozili na Ceroz.

In ravno to nas je vodilo pri odločitvi, poskrbeti za osnovne javne dobrine, ki jih morajo imeti zagotovljene naši občani tako, da bo cena zanje kar najugodnejša in tako, da bo javna služba urejena stabilno ter na dolgi rok. In vedno kadar bom kot županja oz. bomo kot lokalna skupnost na tehtnico postavljali dobrobit občanov Občine Trbovlje in dobre odnose s sosednjimi župani, bom oz. bomo vedno najprej izbrali dobrobit občanov naše občine, kar je tudi naša odgovornost.

S spoštovanjem,

Občina Trbovlje

županja Jasna Gabrič,

mag. pol., uni. dipl. ekon.

Dopis na tej povezavi.

———————————

Predhodna novica, 10.2.2021

Na današnji “zoom” novinarski konferenci, na kateri so prisostvovali župan občine Hrastnik, g. Marko Funkl, župan občine Litija, g. Franci Rokavec, župan občine Radeče, g. Tomaž Režun in župan občine Zagorje ob Savi, g. Matjaž Švagan so predstavili aktualne dogodke in problematiko Regijskega centra za ravnanje z odpadki v Zasavju – CEROZ-a.

Izjava za javnost, ki so jo po novinarski konferenci pripravili župani vseh štirih občin, je dostopna na tej povezavi.

Oglas

Popularno