torek, 16 julija, 2024
HomeŠmartno pri LitijiRazgrnitev OPPN za območje urejanja Šmartno jug - 2. del

Razgrnitev OPPN za območje urejanja Šmartno jug – 2. del

Na podlagi 112. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 27. člena statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) župan Občine Šmartno pri Litiji podaja

Javno naznanilo

o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Šmartno jug – 2. del

I.

Župan Občine Šmartno pri Litiji javno naznanja javno razgrnitev in javno obravnavo dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Šmartno jug – 2. del (v nadaljevanju: sdOPPN).

 

II.

Javna razgrnitev osnutka sdOPPN bo potekala od 23. 11. 2020 do 24. 12. 2020.

Dopolnjen osnutek sdOPPN bo zaradi razglasitve epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije z dne 18. 10. 2020 javno razgrnjen na spletni strani občine Šmartno pri Litiji na naslovu: https://smartno-litija.si/pomembnejse-objave/prostorski-akti/ (Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Šmartno jug – 2. del). Prav tako si bo možno sdOPPN ogledati v sejni sobi občine Šmartno pri Litiji ob predhodni najavi na telefonsko številko 01/8962-770 ali na elektronski naslov info@smartno-litija.si.

V času javne razgrnitve se organizira tudi javna obravnava, ki bo v sredo 9. 12. 2020 s pričetkom ob 9. 00 in bo potekala v elektronskem okolju Zoom. Obvezne so prijave in sicer najkasneje dva dni pred javno obravnavo. Prijavo se pošlje na elektronski naslov info@smartno-litija.si z navedbo imena, priimka in elektronskega naslova.

III.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico podati pripombe in predloge na razgrnjeni osnutek sdOPPN.

Pripombe in predloge k sdOPPN se pošlje na Občino Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, s pripisom: »Pripombe na javno razgrnitev« ali se podajo preko elektronske pošte na naslov info@smartno-litija.si oziroma se jih poda ustno na javni obravnavi, ki bo potekala preko spletne povezave. Rok za pripombe k sdOPPN poteče zadnji dan javne razgrnitve. Nato bo Občina pripombe in predloge javnosti preučila in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na krajevno običajen način in v svetovnem spletu. Obravnavane bodo le podpisane in s polnim naslovom opremljene pripombe in predlogi.

IV.

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebni podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališčih, ki bodo objavljeni na spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališčih objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

V.

To javno naznanilo se objavi na spletnih straneh  Občine Šmartno pri Litiji in na video straneh ATV Signala Litija.

Številka: 352-1/2010-77

Šmartno pri Litiji, dne 12. 11. 2020

                              Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko

Oglas

Popularno