torek, 16 julija, 2024
HomeKronikaKAJ SO TLA ? … ali zakaj ARSO pristaja na pravniške akrobacije

KAJ SO TLA ? … ali zakaj ARSO pristaja na pravniške akrobacije

Včeraj so iz vodstva družbe Termit sporočili, da je Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) ustavila postopek zaradi odgovornosti za sanacijo okoljske škode tlom. Dejansko je ARSO s svojim sklepom z dne 24. marca 20121 na podlagi pravniške akrobacije delno ustavil zgolj postopek glede odgovornosti Termita za sanacijo okoljske škode tlom. ARSO pa ni ustavil postopka, ki ga zoper družbo Termit vodi zaradi odgovornosti za preprečitev nevarnosti za nastanek okoljske škode. 

Delna ustavitev postopka izhaja iz pravniške akrobacije, zaradi katere državljani Slovenije ne moremo več vedeti, ali živimo na tleh. Prostor deponije Drtija namreč naj ne bi predstavljal tla, temveč rudniško območje. Po pravni interpretaciji znanega dr. Senka Pličaniča tla na tem prostoru dobijo status tal šele z zaprtjem »rudnika«. Čeprav gre dejansko za odprti dnevni kop, naj bi ARSO ta prostor napačno štel za tla, zato je tudi vzorce tal obravnaval kot dele tal. Po pravniški fikciji pa je treba na tem prostoru šele vzpostaviti tla. K temu je deloma pritegnil tudi izvedenec dr. Mihael Brenčič, vendar je dodal, da po njegovem mnenju »v pravu strokovni pojmi niso ustrezno definirani«.

De facto torej imamo tla, de iure pa na tem območju ne gre za tla. Ker pravno dejanska tla ni mogoče šteti za tla, ARSO s sklepom zdaj ugotavlja, da »tej površini tudi ne more biti povzročena okoljska škoda tlom«. Ker tla, ki obstajajo, ne obstajajo. In ker je postopek od začetka tekel v smeri ugotavljanja, ali je bila okoljska škoda povzročena tlom – tal pa (pravno) ni – je treba postopek ustaviti. V teh tleh, ki dejansko obstajajo, so sicer po strokovni analizi taistega ARSO visoko presežene kritične vsebnosti arzena, kadmija, kroma, niklja, svinca, fluoridov, formaldehidov, mineralnih olj; po ugotovitvah ARSO gre za škodljive učinke na človeka in okolje, onesnažena tla niso primerna za pridelavo, izcedne in podzemne vode so onesnažene s kovinami, formaldehidi in fenoli – toda to zdaj ni več problem, ker ta tla (več) ne obstajajo. S tem kozlovskim sklepom je ARSO Republiko Slovenijo spremenil v Butale. Zato bo Občina Moravče pri Upravnem sodišču Republike Slovenije sprožila upravni spor z vložitvijo tožbe.

Hkrati pozdravljamo odločitev ARSO, da v delu, ki se nanaša na povzročitev neposredne nevarnosti za nastanek okoljske škode, postopek nadaljuje. Družba Termit še naprej flagrantno krši vse določbe slovenske okoljske zakonodaje: 1. ne izvaja dokončne sanacije okolja in ne odpravlja posledic rudarskih del; 2. ne izvaja ukrepov zavarovanja pred nevarnostjo za zdravje ljudi in živali ter okoljske škode; 3. ne zagotavlja monitoringa o vplivih svoje dejavnosti na okolje. Župan in Občinski svet Občine Moravče zato pozivata Vlado Republike Slovenije, da družbi Termit ne izda okoljevarstvenega dovoljenja.

OBČINA MORAVČE

 dr. Milan Balažic

      Ž U P A N

——————————————

Predhodni prispevek z dne 26.2.2021

Seznanitev z dejstvi in okoliščinami v postopku ugotavljanja odgovornosti za nastanek okoljske škode oziroma odgovornosti za preprečitev nastanka okoljske škode

Prejeli smo odgovor župana Občine Moravče dr. Milana Balažica na včerajšnji odziv vodstva Termita na dopis Agencije RS za okolje, ki ga objavljamo v nadaljevanju :

TERMIT ONESNAŽUJE TUDI S SVOJIMI IZJAVAMI ZA JAVNOST

Glede na včerajšnji odziv vodstva Termita na dopis Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO), ki sem ga predstavil javnosti, sem dolžan zavoljo resnice izjaviti naslednje:

  1. Vodstvo podjetja Termit trdi, da okoljska škoda ni bila nikoli dokazana. Okoljska škoda je bila Termitu dokazana z nizom analiz, med katerimi je najbolj reprezentativna državna terenska raziskava iz julija 2019. Proti znanstvenim in strokovnim analizam vodstvo Termita lahko postavlja zgolj svoje blodne »trditve«.
  2. Vodstvo Termita trdi, da okoljska škoda tlom ni nastala. Spet se iz nas dela norca: ko ARSO ugotavlja izjemno povečane vsebnosti strupenih težkih kovin in formaldehida v izcednih in podzemnih vodah, se je potrebno vprašati, kako se ta voda navzame teh nevarnih snovi. Odgovor je preprost – ker izpira tla, vsa prepojena s strupenimi odpadki, ki jih je Termit desetletja družbeno neodgovorno zakopaval.
  3. Vodstvo Termita trdi, da bo v nadaljevanju postopka dokazalo, da ni nevarnosti za nastanek okoljske škode. Kar bomo mi vsekakor dokazali, je ravno nasprotno: da je grozljiva okoljska škoda že storjena, kar dokazujejo tudi posledice na zdravju in smrtnosti ljudi. Z eno besedo: gre za ekološki kriminal, ki ga je zavestno izvajalo vodstvo Termita.
  4. Koliko je vodstvu Termita do čistega okolja, izkazuje njihovo veselje ob tem, da jim ARSO (še) ni naložil celovite sanacije. V imenu Občine Moravče, ki jo vodim in zastopam, podčrtujem, da bo Termit moral izvesti sanacijo vseh jam, kopov in odprtih ran v Moravški dolini, ker sicer med nami nima več kaj iskati.
  5. Vodstvo Termita trdi, da je z županom Moravč v sporu. Napaka – z menoj niso v nikakršnem sporu. So pa v sporu z vso slovensko okoljevarstveno zakonodajo in evropskimi direktivami o varovanju narave. Predvsem pa so v sporu z zdravim razumom, ki nam nalaga dolžnosti do naših otrok.
  6. Vodstvo Termita v svoji izjavi zapiše, da si »želijo odslej energijo usmeriti v našo osnovno dejavnost«, s čimer priznavajo, da so se vsa prejšnja leta namesto z osnovno dejavnostjo (izkopavanje kremenčevega peska) ukvarjali z neko drugo temeljno dejavnostjo: z zakopavanjem strupenih in nevarnih odpadkov.

Prav žalostno je gledati to nesposobno in neodgovorno vodstvo Termita, ki vodi podjetje v propad. Krši zakonodajo, ustrahuje svoje delavce, lažira dejansko stanje, ne spoštuje odredb ARSO, z lokalno skupnostjo se ne pogovarja, hkrati pa zapravlja bogastvo za to, da župana že enajstič toži, ker opravlja svojo funkcijo v skladu z zakoni in statutom občine. To vodstvo je nevarno za nas vse. Lastnikom in delničarjem bi svetoval, da ga odstavijo, če nočejo propasti z njim vred. Roka pravice deluje počasi, a se ji bo težko izogniti. Za nas, ki tu živimo, ni alternative: Moravče bodo spet zelene – ali pa jih ne bo.

OBČINA MORAVČE

dr. Milan Balažic

Ž U P A N

——————————————————————————————————-

Predhodna novica, z dne 25.2.2021

V nadaljevanju objavljamo izjavo župana Občine Moravče ob tem, ko je Ministrstvo za okolje in prostor/Agencija Republike Slovenije za okolje vodstvu podjetja Termit poslalo dokument z naslovom »Seznanitev z dejstvi in okoliščinami v postopku ugotavljanja odgovornosti za nastanek okoljske škode oziroma odgovornosti za preprečitev nastanka okoljske škode« :

TERMITU DRŽAVA DOKAZALA NEVARNO ONESNAŽEVANJE IN ODREDILA TAKOJŠNJO SANACIJO

ETAPNA ZMAGA MORAVŠKEGA ŽUPANA IN OBČINSKEGA SVETA V SPOPRIJEMU Z NEODGOVORNIM RAVNANJEM VODSTVA TERMITA

Z eno besedo bi lahko dejali: in vendar se premika… Gre za prizadevanja župana dr. Milana Balažica in moravškega Občinskega sveta, da se neodgovorno okoljsko ravnanje vodstva podjetja Termit spravi v zakonske okvire in prepreči nadaljnje onesnaževanje Moravške doline z nevarnimi in strupenimi odpadki. Država se je zganila in Ministrstvo za okolje in prostor/Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) je 16. februarja 2021 podjetju Termit poslala dopis, katerega vsebino ne moremo označiti drugače kot etapno zmago moravškega župana in Občinskega sveta. V tem dopisu (z dolgim naslovom »Seznanitev z dejstvi in okoliščinami v postopku ugotavljanja odgovornosti za nastanek okoljske škode oziroma odgovornosti za preprečitev nastanka okoljske škode«) namreč ARSO potrjuje, da podjetje Termit nevarno onesnažuje Moravško dolino in zato od vodstva podjetja zahteva nujna sanacijska dejanja.

OBJEKTIVNA ODGOVORNOST TERMITA ZA NASTANEK OKOLJSKE ŠKODE

Vrnimo se najprej nekoliko v bližnjo preteklost: že 11. julija 2019 je ARSO seznanil podjetje Termit, da je povzročilo prekomerno obremenjevanje okolja: Termit kot povzročitelj je objektivno odgovoren, da v skladu z Zakonom o varstvu okolja ni preprečil neposredne nevarnosti za nastanek okoljske škode in da je ni saniral. Zato je Termitu naloženo, da »mora sprejeti in izvesti vse ukrepe za preprečitev nastanka okoljske škode oziroma sanacijo okoljske škode«. Seveda vodstvo Termita v tem času ni izvedlo nobene naložene sanacije, kar lahko vidimo na odprtih kopih in deponiji s prostim očesom – v skladu s tem, da je do pred dveh let nazaj nekaznovano počelo vse, kar se mu je zahotelo.

Glavni dokaz nastanka okoljske škode je državna terenska analiza (»Vzorčenje in kemijske analize sanacijskega materiala, površinskih in podzemnih voda na območju nekdanjega odkopa Drtija, kjer deluje podjetje Termit«, na kratko: Poročilo ARSO), ki je bila izdelana v začetku julija 2019. Omenjeno Poročilo ARSO predstavlja enega od ključnih listinskih dokazov za Termitovo odgovornost za nastanek okoljske škode. To potrjuje tudi odločba Ministrstva za okolje na drugi stopnji, iz katere izhaja, da imamo pri Poročilu ARSO opravka s strokovnim mnenjem, ki se ga kot dokaz uporablja v postopku ugotavljanja odgovornosti Termita za nastanek okoljske škode.

TERMIT KLJUB PREPOVEDI DRŽAVE NADALJUJE S POVEČEVANJEM OKOLJSKE ŠKODE

V času, ko je revija Reporter lažno pisarila o »zmagi Termita nad moravškim županom«, je ARSO 13. novembra 2020 vodstvo podjetja podrobneje seznanil s stališčem države, »da je na podlagi znanih okoliščin možno sklepati, da se na območju Drtije, Moravče, izvaja dejavnost povzročitelja, ki ustvarja neposredno nevarnost za nastanek okoljske škode, saj analize materialov, ki so se vgrajevali na območje sanacije, izkazujejo, da imajo ti materiali lastnosti, ki z vplivanjem na okolje predstavljajo neposredno nevarnost za nastanek okoljske škode«. Po stališču izvedenca hidrogeološke stroke dr. Mihaela Brenčiča imajo materiali takšne kemijske in fizikalne značilnosti, da predstavljajo tveganje za okolje. Po mnenju ARSO pa gre tudi za neposredno nevarnost okoljske škode zaradi: 1) izluževanja nevarnih snovi v okolje; 2) neustrezne izvedbe sanacije; in 3) prostega iztekanja izcednih voda v okolje.

Termit se je na te ugotovitve 10. decembra 2020 pritožil. ARSO z dopisom dne 16. februarja 2021 zavrača pritožbo z argumentom, da preseganje mejnih vrednosti sanacijskega materiala izkazuje neposredno nevarnost nastanka okoljske škode; še več, prostor območja Drtija je »že sedaj lahko vir okoljske škode«. Termit je navkljub prepovedi še naprej uporabljal materiale (začenši s formaldehidom), s katerimi se neposredna nevarnost za okoljsko škodo še povečuje. Ta nevarnost je še posebej izrazita z vidika onesnaženosti podzemne vode in izluževanja vnesenih materialov v okolje. Kar je za državo zaskrbljujoče, je tudi dejstvo, da Termit nima vzpostavljenega monitoringa, se pravi, da ne opazuje procesov na deponiji Drtija niti ne stanja okolja v okolici.

VODSTVO TERMITA SE JE DOSLEJ POŽVIŽGALO NA ODREDBE DRŽAVE

Za ARSO je pomembno, da so glede Termita že ugotovljeni negativni vplivi na okolje, da so ti vplivi dokazano povezani z dejavnostjo tega podjetja in da je vodstvo Termita za to odgovorno navkljub temu, da ima certifikat, okoljevarstveno ali drugo dovoljenje. Državna raziskava je potrdila prekomerno onesnaženje izcednih voda, ki iz deponije prosto odtekajo v okolje, kar pomeni nevarnost za okoljsko škodo. Izcedne vode so močno obremenjene z organskimi nečistočami, presežene pa so mejne vrednosti težkih kovin, predvsem kobalta in mangana (oba povzročata alergijo, astmo, okvare ledvic in raka).

Onesnažena je tudi podzemna voda, kar pomeni, da je vanjo vdrla onesnažena voda. V podzemni vodi je najti izjemno visoke koncentracije formaldehida. Ta organska kemijska spojina je toksična, alergena, povzroča mutacije in raka. ARSO ugotavlja nevarnost, ki preti: akumulacija vseh teh negativnih vplivov bo »v prihodnosti pomenila povzročitev večjih škodljivih vplivov«. Zato mora Termit kot povzročitelj okoljske škode izvesti vse potrebne ukrepe – ki jih doslej ni – da to škodo prepreči. O tem mora ARSO obvestiti, še zlasti o dejanskem stanju okolja in izvedenih ukrepih. Zaskrbljuje tudi naslednje: čeprav je ARSO že 11. julija 2019 vodstvo Termita pozval, da državi posreduje predlog ukrepov, vse do danes ni prejel ničesar, kar bi potrjevalo, da je to podjetje pristopilo k odvračanju neposredne nevarnosti.  

TAKOJŠNJA IZVEDBA UKREPOV SANACIJE NA RAČUN POVZROČITELJA NEPOSREDNE NEVARNOSTI

Država Termitu z dopisom nalaga ukrepe v zvezi z ustreznim odvajanjem izcednih voda, ukrepe za preprečitev infiltracije padavinske vode in sanacijo rudniškega prostora z izvedbo prekrivke. Za dokazovanje učinkovitosti spremljanja navedenih ukrepov mora Termit posredovati ARSO predlog merilnih mest za izvedbo monitoringa podzemnih voda. Vodstvo Termita se mora v osmih dneh odzvati na poziv države in odgovoriti ali bo pristopilo k izvedbi zahtevanih ukrepov. V nasprotnem primeru bo ARSO sam pristopil k izvedbi teh ukrepov na stroške Termita kot povzročitelja neposredne nevarnosti nastanka okoljske škode. Seveda smo še daleč od očiščenja in ozdravljenja Moravške doline, toda stališče države končno obeta, da je na obzorju vsaj slutnja zelene pomladi.

OBČINA MORAVČE
dr. Milan Balažic
Ž U P A N

—————————————————————————————————–

Predhodna novica, dne 18.2.2021

SKLEPI OBČINSKEGA SVETA OBČINE MORAVČE GLEDE OGROŽAJOČE DEJAVNOSTI PODJETIJ TERMIT IN IAK

Na sinočnji seji je Občinski svet Občine Moravče na podlagi rezultata ljudskega referenduma (2007), Deklaracije o čisti Moravški dolini (2019), strokovnih analiz in pravnega mnenja sprejel naslednje sklepe:

  1. Občinski svet Občine Moravče poziva Vlado Republike Slovenije (Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO), da podjetju Termit d.d. v letošnjem letu ne izda okolje-varstvenega dovoljenja, ker za to ne obstajajo izpolnjeni pogoji. Pred tem zahtevamo sanacijo vseh odprtih kopov, prenehanje odlaganja nevarnih industrijskih odpadkov in ustrezno zaščito odprtih kopov kremenčevega peska.
  • Občinski svet Občine Moravče zahteva očiščenje Gradiškega jezera in sanacijo celotnega območja jezera ter pritoka Drtijščica. Na obeh lokacijah naj se takoj postavijo merilne naprave onesnaženosti in vzpostavi redno merjenje z opozorili prebivalcem in obiskovalcem.
  • Občinski svet občine Moravče terja, da Ministrstvo za okolje in prostor (ARSO) za kamnolom Dešen-Ušenišče izdela manjkajočo analizo vplivov na okolje in zaradi resnega ogrožanja vodne oskrbe Moravške doline prepove ali zelo omeji delovanje kamnoloma v lasti IAK (Industrija apna Kresnice d.o.o.).   

Volivke in volivci občine Moravče so se leta 2007 na ljudskem referendumu demokratično odločili za okolju prijazen razvoj. Z veliko večino so odgovorili na referendumsko vprašanje: Ali se strinjate, da občina Moravče zaščiti naravno okolje, vire pitne vode in ohrani zdravo življenjsko okolje in zato prepove odlaganje industrijskih odpadkov, umetno pripravljenih zemljin in drugih snovi na svojem območju?

27. februarja 2019 je Občinski svet Občine Moravče s sprejemom »Deklaracije o čisti Moravški dolini« potrdil svojo zavezanost odločitvi občank in občanov Občine Moravče iz leta 2007: »S to Deklaracijo potrjujemo prepoved odlaganja industrijskih odpadkov, umetno pripravljenih zemljin in drugih snovi na področju občine Moravče. Prav tako so prepovedane vse dejavnosti in proizvodnja, ki vodi v odlaganje odpadkov. Kar je bilo s kršitvijo referendumske volje v preteklih letih že odloženega v Moravški dolini, je potrebno takoj odstraniti in sonaravno sanirati ter pokrajino vrniti v prvotno stanje. Na tej poti bomo odločno vztrajali.«

Šest strokovnih analiz, opravljenih v letih od 2017 do 2020, dokazuje visoko stopnjo onesnaženosti Moravške doline, ki škodljivo vpliva na zdravje ljudi in okolje. Med temi je najpomembnejša terenska analiza, ki jo je naročilo Ministrstvo za okolje in prostor (ARSO) (april-julij 2019). Ta dokazuje znatno presežene kritične vrednosti težkih kovin (arzen, baker, kadmij, krom, nikelj, svinec, fluoridi, mineralna olja), škodljive učinke na človeka in okolje, okoljsko škodo, odlaganje neprimernega materiala, medtem ko so izcedne in podzemne vode obremenjene z onesnaženjem s kovinami, formaldehidi in fenoli.

Po ekspertnem pravnem mnenjuCentra za mednarodno in poslovno pravo, ki ga vodi dr. Vasilka Sancin, mora Termit sanacijo in nositi njene stroške, Ministrstvo za okolje in prostor pa mora odrediti izvedbo najustreznejših sanacijskih ukrepov. Gre namreč za to, da je Termit je prekrškovno odgovoren zaradi ravnanj v nasprotju z okoljevarstvenim dovoljenjem. Termit je kazensko odgovoren za nastanek okoljske škode na zavarovanem območju Natura 2000 Kandrše-Drtijščica.

Župan Občine Moravče dr. Milan Balažic je v svoji uvodni besedi poudaril, da se ogrožanje zdravja ljudi in uničevanje okolja z odlaganjem nevarnih in strupenih odpadkov, z izcednimi vodami, polnimi težkih kovin in drugih strupenih substanc, z odprtimi kopi kremenčevega peska sredi urbane pokrajine in dejavnostjo kamnoloma nadaljuje navkljub vsem pozivom k sanaciji. Tudi za občino Moravče mora veljati ustavna pravica do »zdravega življenjskega okolja« (72. člen Ustave RS). Tudi tu je treba spoštovati ustavno določbo, po kateri »država skrbi za zdravo življenjsko okolje«. Tudi v Moravški dolini in okolici naj velja »ekološka funkcija« lastnika (67. člen ustave RS). Tudi pri nas je potrebno »varovati naravne znamenitosti in redkosti ter kulturne spomenike« (73. člen Ustave RS).  

Dr. Milan Balažic je podčrtal da v Moravški dolini živimo ob treh velikih okoljskih problemih:

  1. Že osnovna dejavnost podjetja Termita s svojim nujnim stranskim proizvodom – kremenčevim prahom – povzroča raka in silikozo; k temu je treba dodati nevarne težke kovine in strupene fenole in formaldehide, s katerimi zasipajo in uničujejo našo dolino. Termit povzroča emisije snovi (kontaminirane vode) in neznosnih dražečih vonjav (kislina), povzroča raznašanje rakotvornega kremenčevega peska, povzroča vznike in izcedke nevarnih in strupenih snovi. Zaradi vsega naštetega Ministrstvo za okolje in ARSO Termitu ne smeta znova izdati okoljevarstveno dovoljenje. To dovoljenje se omenjenemu podjetju ne sme izdati, ker je upravljavec neustrezne naprave za obdelavo odpadkov; ker glede obratovanja naprave za obdelavo odpadkov niso zagotovljeni ukrepi za izpolnitev okoljevarstvenih, tehničnih in drugih zahtev iz predpisov, ki urejajo emisijo snovi in energije v okolje, ravnanje s posamezno vrsto odpadkov ali posamezen postopek obdelave odpadkov; ker predvidena obdelava ogroža človekovo zdravje in povzroča škodljive vplivov na okolje, kar je vse dokazano s številnimi strokovnimi analizami.
  • Izcedne vode Termitove deponije v Drtiji zastrupljajo Gradiško jezero. Dosedanje meritve so dokazale prisotnost izjemno visokih koncentracij težkih kovin in drugih toksinov v sedimentu, ki ga prinaša tok Drtijščice. Najvišje koncentracije so bile izmerjene ravno ob iztoku Drtijščice v Gradiško jezero in te 1480-krat presegajo dovoljeno mejo. Najnovejša strokovna analiza vzbuja utemeljen sum, da so še višje koncentracije v sedimentu na dnu jezera, predvsem pa v organizmih, v katerih se kopičijo skozi prehranski splet življenja. Izcedne vode Termitove deponije jezero spreminjajo v rezervoar strupene vode. Država mora takoj odrediti sanacijo območij dejavnosti podjetja Termit, hkrati pa je potrebno izvesti očiščenje Gradiškega jezera.
  • Podjetje IAK že desetletja izkorišča velik kamnolom Dešen-Ušenišče. Pri tem ob razstreljevanju pokajo hiše v sosednjih vaseh, dviguje se neznosen prah, najbolj pa je na udaru voda. Dejavnost odkopavanja je prišla do točke, ko neposredno ogroža večino prebivalcev občine Moravče glede oskrbe z vodo. Hribovje Slivne je vir treh četrtin te oskrbe, kvaliteta načrpane vode pa se vztrajno znižuje. Z evropskimi sredstvi smo sicer zgradili novo črpališče vode blizu Moravč, vendar je prav nad njim podjetje Termit odprlo še en dnevni kop, iz katerega se izcedne vode mešajo s podtalnico. Namesto da bi Ministrstvo za okolje delovalo okoljevarstveno, je podjetju IAK za delovanje kamnoloma izdalo novo 50-letno koncesijo in to brez analize vpliva na okolje.    

Svoj nastop je sklenil z mislijo, da bi lahko Moravška dolina z okolico bogato živela od skrbi za starejše občane in turizma, saj ima izjemno število naravnih, kulturno-zgodovinskih in družabno-kulinaričnih znamenitosti. Toda v nasprotju s to razvojno perspektivo smo talec umazanega kapitala, kateremu je miselnost ostala v 19. stoletju. Kot majhna lokalna skupnost, ki je zaradi visoke tradicionalne rodnosti ena najmlajših v državi, moramo še posebej poskrbeti za varno bodočnost naših otrok. Naš skupni cilj je sanirana, očiščena in zdrava Moravška dolina. Občinski svetniki so po razpravi z večino glasov sprejeli predložene sklepe.

Oglas

Popularno