torek, 16 julija, 2024
HomeHrastnikZa zimske službe v Zasavju letos precej dela

Za zimske službe v Zasavju letos precej dela

Zasavske občine je v tem tednu neprijetno presenetil sneg. Zapadlo ga je namreč veliko, po višjih predelih in v hribovitih naseljih celo preveč, kar še dodatno poveča problematiko in otežuje delo zimskih služb. Zimsko službo v Zasavju opravljajo komunalna podjetja. Preverili smo, kakšno je stanje, kako poteka zimska služba in kako se spopadajo s situacijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku.

V Trbovljah so letošnje snežne razmere izredno zahtevne v primerjavi s preteklimi leti, saj se srečujejo s snegolomom, vetrom, zameti, cestnimi udori, padajočim kamenjem in drugimi dejavniki, ki delo otežujejo. Največ težav je na območjih, kjer prihaja do zametov, predvsem so problematični odseki Jager-Vrhe-Čebine, Dobovec-Župa, Škofja riža-Žavršje, Dobovec-Lontovž-Kum. Na določenih so potrebovali več dni, da so prebili snežne zamete in tamkajšnjim prebivalcem omogočili dostop do ceste.  Po določilih Izvedbenega programa zimske službe imajo 4 prioritete, ki zajemajo vrstni red in način delovanja. Komunala Trbovlje izvaja zimsko službo na območju občine Trbovlje na vseh lokalnih in mestnih cestah ter delu javnih poti po krajevnih skupnostih. Regionalne ceste na območju občine Trbovlje upravlja podjetje CGP Novo mesto, ki na njih izvaja tudi zimsko službo in vse vzdrževalna dela. V delo zimske službe sodi pluženje snega na javnih cestah in ulicah, trgih, parkiriščih in drugih javnih površinah, preventivno posipavanje javnih cest, ulic, trgov, parkirišč z ustreznim materialom za preprečevanje poledice, odstranjevanje in odvoz snega z javnih cest, ulic, trgov, hodnikov, parkirišč, čiščenje mrež in vtočnih uličnih požiralnikov v času odjuge in čiščenje zasneženih prometnih znakov. Po potrebi sodelujejo tudi z gasilci. Za običajne zimske razmere imajo zagotovljenih dovolj delavcev in primerno opremo, v izrednih razmerah, kot so se kazale v teh dneh, pa je bilo izvajanje zimske službe nekoliko bolj naporno, vendar pa so vse svoje naloge opravljali pravočasno. Za običajne zimske razmere imajo zadosti opreme, vozil in materiala, za izjemne, kakršne so trenutno, pa so na pomoč poklicali še zunanje izvajalce. S strani občanov ni večjih pripomb, občasno prejmejo klic glede pravočasnosti odstranitve snega na odsekih javnih površin, ki so praviloma nižje prioritete.

V Zagorju zimska služba poteka v skladu s potrjenim izvedbenim programom izvajanja za leto 2022/23. Običajno je največ dela v hribih, saj je ob vetru potrebno čistiti tudi snežne zamete. Najprej upravljavec cest pluži in posipa regionalne ceste, pomembnejše lokalne ceste, zbirne mestne in krajevne ceste, ostale lokalne mestne in krajevne ceste, javne poti, parkirišča, površine za pešce in podobno. Pristojnost Komunale je izključno pri zimskem vzdrževanju lokalnih cest in javnih površin. Za sodelovanje z izvajalci čiščenja državnih cest pravijo, da je korektno. Zimska služba izvaja tudi ročno čiščenje stopnišč in njihovo posipanje ter vzdrževanje javnih poti. Na pomoč jim priskočijo tudi gasilci. Komunala Zagorje kot javna služba je kos situaciji in težavam glede števila delavcev in opreme. Opremljeni so zelo dobro, prav tako podizvajalci. Pritožb ni veliko. Največkrat gre za neupravičene pritožbe, saj danes žal nihče več ne bi sam poprijel za lopato in očistil, ampak računa, da bodo čisto vse in povsod opravili delavci Komunale.

V Hrastniku je zimsko vzdrževanje cest en segment v sklopu rednega vzdrževanja zaradi izjemnih zimskih pogojev. Enako je potrebno pristopiti k preventivnemu posipanju vozišč, kot posipanju in odstranjevanju snega z vozišč, po končanem zimskem obdobju pa čiščenju cest z odstranjevanjem dopolnilne signalizacije, opreme in cestnih naprav za zimsko službo in ureditvi okolice cestišča. Zimska služba obsega tudi odstranjevanje snega s pločnikov, stopnic, prehodov, avtobusnih postajališč in ostalih javnih površin, posipavanje površin s soljo in peskom ter odvoz snega. Trenutno je največ  dela na območju Gore – Kopitnik, Kala in Čeč. Večdnevne snežne padavine otežujejo prevoznost cest, pogosta pluženja posameznih odsekov pa zahtevajo strojno in ročno odstranjevanje snega s cest zaradi razširitve vozišč vsled pričakovanih ohladitev in novih padavin. Dodatno delo otežujejo tudi podrta drevesa. Nižje ležeča področja so že ustrezno očiščena, tako da je zagotovljena prevoznost cest in prehodnost stopnic, prehodov in uporaba avtobusnih postajališč. Z vzdrževalcem državnih cest sodelujejo v toliko, da skušajo zagotoviti hkratno odstranjevanje snega z cest v njihovem upravljanju in pločnikov, ki jih čistijo. Z gasilci sodelujejo pri odstranjevanju podrtih dreves. Trenutno razpolagajo z zadostnim številom delavcev in opreme. Glede prioritete čiščenja občinskih površin se odstranjevanje snega z voznih površin in površin namenjenih izločanju vozil se skladno s Programom prične takrat, ko višina snega na cestah III. in IV. prednostnega razreda še ne presega 10 cm, na drugih cestah pa 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil. Vzdrževanje prevoznosti je v 5. prednostnem razredu toliko časa, dokler je to smiselno, enako tudi v VI. prednostnem razredu, nakar se ceste zapro. V V. prednostnem razredu se ceste odpirajo z izboljšanjem vremenskih pogojev, medtem ko v VI. prednostnem razredu ostanejo zaprte. Te ceste se odpirajo ustrezno krajevnim prilikam.

Pripravil Roman Turnšek

Oglas

Popularno