torek, 16 julija, 2024
HomePredstavljenoObjavljena razpisa za društva s področja turizma in kmetijstva

Objavljena razpisa za društva s področja turizma in kmetijstva

Občina Zagorje ob Savi je danes na svoji spletni strani objavila še dva razpisa za črpanje sredstev iz občinskega proračuna. Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev za leto 2021 je odprt do 15. marca do 12. ure, okvirna višina sredstev, ki jih bodo razdelili, pa je 6.000 evrov. Na razpis za sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva za leto 2021 pa se je mogoče prijaviti do 22. marca do 12. ure, okvirna višina rezerviranih sredstev pa znaša 6.400 evrov.

Vse podrobnejše informacije in dokumentacije za prijavo na razpisa so objavljene na spletni strani Občine Zagorje ob Savi.


Predhodna novica, z dne, 19.2.2021

Iz svežnja razpisov občina Zagorje objavila še dva

Občina Zagorje bo na podlagi razpisa razdelila nepovratna finančna sredstva za sofinanciranje upravičenih stroškov nakupa malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč za komunalne odpadne vode v občini Zagorje ob Savi v letu 2021. Razpis je objavljen na občinski spletni strani do porabe proračunskih sredstev, v letošnjem proračunu je rezerviranih 22.000 evrov.

Namenjen je sofinanciranju dela nakupa malih (posameznih ali skupnih) komunalnih čistilnih naprav do 50 PE (populacijski ekvivalent) na območju Občine Zagorje ob Savi oziroma dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov nakupa hišnih črpališč za komunalne odpadne vode na območjih, kjer je zgrajena javna kanalizacija in je obvezna priključitev na javno kanalizacijo (aglomeracije 7514 – Loke pri Zagorju in 7622 – Zagorje ob Savi) ter ni mogoča izgradnja gravitacijskega kanalizacijskega hišnega priključka.

Podrobnosti so navedene v razpisu, ki je skupaj z dokumentacijo objavljen na povezavi: http://www.zagorje.si/podrocje.aspx?id=109.

Do 8. marca 2021 do 10. ure pa je odprt tudi javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Zagorje ob Savi za leto 2021. V proračunu je letos za programe športa rezerviranih 130.000 evrov, dodeljena sredstva pa morajo biti porabljena v letošnjem letu. Dokumentacija za prijavo na razpis je prav tako objavljena na spletni strani Občine Zagorje ob Savi.

———————————————————-    

Predhodna novica, z dne 12.2.2021

Objavljena še dva razpisa za črpanje sredstev

V tednu, ko še posebej slavimo domačo kulturo, je Občina Zagorje ob Savi objavila razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov zveze kulturnih društev, društev in skupin, ki delujejo na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Zagorje ob Savi.

Z njim bodo sofinancirali programe rednih dejavnosti društev in skupin, njihove udeležbe na gostovanjih, tekmovanjih in prireditvah ter izvedbe samostojnih nastopov, stroške opreme, založništva in materialne stroške, ob upoštevanju rezultatov društev oz. skupin pa bodo dodelili tudi dodatke za kakovost. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letošnjem letu, prijavo na razpis, za katerega je dokumentacija na voljo na občinski spletni strani, je mogoče oddati do 10. marca do 10. ure. Občina Zagorje bo letos razdelila 40.000 evrov.

Odprt pa je tudi razpis za sofinanciranje projektov posebnega pomena, ki jih organizirajo društva, združenja ter zavodi in niso bili predmet drugih razpisov. 20.000 evrov bodo namenili za sofinanciranje pokroviteljstev oziroma izvedbe projektov, programov in prireditev društev, združenj ter zavodov, organizacije ali soorganizacije projektov, programov, prireditev, tradicionalnih prireditev, organizacije proslav ali dogodkov, organizacije pohodov, ekskurzij, gostovanja na dogodkih na mednarodni, državni, regionalni, občinski ravni. Med projekte, ki so predmet razpisa, sodijo tudi izdaje knjig, brošur, zvočnih in filmskih zapisov ipd, ki bodo izdane v letu 2021 oz. v obdobju, na katerega se prijavitelj prijavlja, ter prispevajo k prepoznavnosti in promociji občine Zagorje ob Savi. Roki za prijavo na razpis so štirje: 1. april, 1. julij, 1. september in 5. november, tudi ta razpis je podrobneje obrazložen na spletni Občine Zagorje ob Savi, kjer je objavljena tudi razpisna dokumentacija.

Predhodna novica z dne 15.1.2021:

Občina Zagorje ob Savi je na svoji spletni strani objavila prvi sveženj razpisov za financiranje različnih organizacij in programov ter dejavnosti v letošnjem letu. Kot prvi so objavljeni razpisi za sofinanciranje programov veteranskih in častniških organizacij, programov invalidskih in humanitarnih organizacij, za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Zagorje ob Savi za leto 2021 in javni razpis za subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma.

Prvi razpis, ki je namenjen sofinanciranju programov veteranskih in častniških organizacij, katerih vsebina vključuje krepitev domoljubne in narodne zavesti in ohranjanje izročil, informiranje in svetovanje svojim članom, aktivno in kakovostno preživljanje prostega časa, skrb za spomenike in spominska obeležja, organizacijo družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti (pohodi, srečanja, …), organizacijo prireditev (proslave, spominske slovesnosti, …) in spodbujanje kulturnega izražanja in kreativnosti, je odprt do 3. februarja 2021 do 10. ure, v proračunu pa je za sofinanciranje rezerviranih 6.500 evrov.

Na razpis za sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij se lahko prijavijo organizacije, ki izvajajo programe, kot jih opredeljujeta Zakon o invalidskih organizacijah in Zakon o humanitarnih organizacijah in ki delujejo kot neprofitne in prostovoljne organizacije na področju invalidskega, socialnega in zdravstvenega varstva, v njihovih programih pa so zajete specifične potrebe članov, reševanje njihovih stisk, dobrodelnost, organizirana samopomoč in podobno. Občina Zagorje ob Savi ima za programe v letošnjem proračunu rezerviranih 13.300 evrov, rok za oddajo izpolnjene razpisne dokumentacije pa je 9. februar 2021 do 10. ure.

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Zagorje ob Savi za leto 2021 je razdeljen na dva dela – za posodabljanje kmetijskih gospodarstev bo Občina Zagorje iz proračuna namenila okoli 30 tisočakov, za urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov pa 14.000 evrov. Razpis je odprt do 15. februarja do 12. ure.

Občina Zagorje ob Savi pa bo tudi letos subvencionirala socialno varstveno storitev socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma občanom občine pod pogoji iz Odloka o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa. Občina ima, glede na porabo v prejšnjih letih, za subvencije rezerviranih 1560 evrov, razpis pa je odprt do porabe sredstev, ko bo občinska uprava razpis zaprla, oziroma najkasneje do 30. novembra 2021.

Vse podrobnejše informacije ter razpisna dokumentacija so na voljo na spletni strani Občine Zagorje ob Savi na spletni povezavi http://www.zagorje.si/podrocje.aspx?id=109.

Oglas

Popularno